واحد تحقیق و توسعه (D&R) شرکت عسل کوهدشت خراسان با هدف افزايش دانش بومی و فرهنگ سازی در زمینه فرآورده های زنبورعسل، انجام تحقیقات کاربردی در زمینه افزایش کیفیت و بهره وری زنبورداری، ارتقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها، بررسی های علمی در زمینه آزمون های فیزیکوشیمایی عسل های شاخص ایران و گریدبندی کیفی فرآورده های زنبورعسل، تحقیق و توسعه فرآورده های سالم و طبیعی بر پایه تولیدات زنبورعسل و افزايش توان رقابتي صنعت زنبورداری در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهاي کشورهاي همسايه و ساير کشورها در سال 1392 راه اندازی  شد و در آبان 1396 موفق به اخذ پروانه واحد تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید.

 
مدیر واحد تحقیق و توسعه:
مهندس محمد رفاهیمحورهای تحقيقاتی
1- اخلاق در پژوهش
2- بررسی فیزیکوشیمایی و گریدبندی کیفی فرآورده های زنبورعسل
3- بررسی گیاهان ارزشمند در زنبورداری ایران و تهیه تقویم زنبوردارای سالانه
4- افزایش تنوع و کیفیت محصولات بر پایه تولیدات کندو
5- تحقیقات در زمینه ایجاد بستر مناسب علمی و اقتصادی برای ورود تولیدات زنبوردارای ایران به بازارهای خارجی
6- افزایش دانش پایه و کاربردی زنبورداران در قالب ارائه دوره و سمینارهای آموزشی
این مهم با تکیه بر بررسی ها و نگاه های کارشناسانه علمی واحد تحقیق و توسعه به عنوان متولی اصلی پژوهش و حمایت های همه جانبه هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی زنبورداری کوهدشت خراسان قابل دستیابی می باشد.اعضا واحد تحقیق و توسعه کوهدشت:

Compare 0